Då bygger vi broar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (2/299)

Hur många hadîther är inte i påhittade i boken ”al-Murâdja´ât”! Däri försöker ´Abdul-Husayn ash-Shî´î intala läsaren att de är autentiska, ehuru han knappt vidhåller sin egna sekts Hadîth-baserade vetenskaper. Hans syfte är inte att citera autentiska hadîther om ´Alî (radhiya Allâhu ´anh), utan allting. Precis som resten av renläriga kalifer och följeslagare är ´Alî för ädel för att behöva prisas med något som inte är autentiserat från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhî wa sallam).

Om Ahl-us-Sunnah och Shî´ah bara hade enats om Hadîth-baserade terminologier som de kan referera till i samband med olikartade formuleringar och därefter anammat det som är autentiskt, skulle det funnits en chans till närmande och samförstånd inom grundläggande frågor som vi har delade åsikter om. Men så länge vi är oeniga om principer och fundament, så är det omöjligt att nå något närmande och samförstånd. Alla försök är bara misslyckade.