Då borde Madînahs invånare också fördömas

al-Bukhârî, Muslim och Ahmad rapporterade via Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster:

Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Du vet själv att hadîthens formuleringar fordrar inte alls att alla som föds eller lever i Öst stämmer in på hadîthen för att författarens anklagelse mot Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb skall vara berättigad. Författaren har ju inte nämnt någon bevisning för att den skall kunna behandlas och besvaras. Bara för att en plats är föremål för prövningar betyder det inte att alla dess invånare är fördömda. Ser du inte hadîthen vari Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig upp på en av Madînahs fästningar och sade: ”Ser ni vad jag ser? Jag ser prövningar omge era hem som regn.”1?

Dessa hadîther bevisar att Madînah skulle drabbas av prövningar. Om prövningar på en plats fordrar att dess invånare fördöms måste även Madînahs alla invånare fördömas. Det säger emellertid ingen, trots att både Makkah och Madînah har varit otrogna och hedniska städer. Vilken prövning är värre än otro och avguderi? Det finns inte en plats på jorden utan att den har varit eller kommer att vara en plats av prövningar. Hur kan en troende våga sig på att fördöma hela världens muslimer? En person har rätt att fördömas om han medför prövningar i form av otro, avguderi, innovationer och orätt. Att bara födas eller leva på en prövande plats och därtill stryka prövningar och återuppliva Sunnah är inte klandervärt. En sådan person skall rentav hyllas och prisas. Hur skall han inte hyllas och prisas när han påminner om krigaren som står kvar och kämpar medan alla andra flyr slagfältet?

1al-Bukhârî (7060) och Muslim (2885).