Då är det föreskrivet att be en förbehållen bön för den döde

Fråga: Är det tillåtet att jag ber en förbehållen bön för den döde och säger ”Allâh! Förlåt honom om han var troende”? Jag vet ju inte om den döde bad eller inte. Som ni vet så är den som inte ber otrogen; det är varken tillåtet att be begravningsbönen för honom eller begrava honom bland muslimerna.

Svar: Frågan är mycket viktig. Från den får vi reda på att den som inte ber alls är otrogen; han ber varken om nätterna eller om dagarna, inte hemma, inte i moskén, inte fredagsbönen eller något annat. Denne är otrogen och utesluten från islam. Vi får inte gifta bort honom till en muslimsk kvinna. Han får inte gifta bort sina muslimska döttrar eftersom den otrogne har inget förmyndarskap över muslimerna. Vi får inte be Allâh benåda eller förlåta honom om han dör. Ty han är otrogen.

Vad beträffar själva frågan, så är det inget krav eller föreskrivet. Muslimerna är i princip muslimer. Det är först när du känner personen och betvivlar hans islam eftersom han exempelvis kallade till en blasfemisk innovation som du får be en förbehållen bön och säga:

”Allâh! Förlåt honom och förbarma Dig över honom om han var troende.”

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs elev Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) berättade hur Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah drömde om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och frågade honom om oklara frågor däribland den här frågan varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) indikerade den förbehållna bönen.