Tawhîd

  Îmân, Kufr och Shirk - Tro, otro och avguderi

   Tawhîd-ul-Asmâ' was-Sifât - Allâhs namn och egenskaper

    Tawhîd-ul-Ulûhiyyah - Allâhs särskilda rätt till dyrkan

     Tawhîd-ur-Rubûbiyyah - Allâhs herravälde