Tawhîd

Îmân, Kufr och Shirk - Tro, otro och avguderi

Shahâdah - Trosbekännelsen

Tabarruk - Medel för att uppnå välsignelse

Tawassul - Medel för att komma närmare Allâh

Tawhîd-ul-Asmâ' was-Sifât - Allâhs namn och egenskaper

Tawhîd-ul-Ulûhiyyah - Allâhs särskilda rätt till dyrkan

Tawhîd-ur-Rubûbiyyah - Allâhs herravälde