Böneutrop vid sträng kyla och regn

Publicerad: 2010-01-29
Författare: Hâfidh Ahmad bin Hadjar al-´Asqalânî (d. 852)
Källa: Fath-ul-Bârî (2/139-140)

 

al-Bukhârî sade:

632 – Musaddad berättade för oss: Yahyâ underrättade oss: ´Ubaydillâh bin ´Umar underrättade oss: Nâfi´ berättade för mig:

“En kall natt vid Dhadjnân kallade Ibn ´Umar till bön. Därefter sade han: “Förrätta bönen i era hem.” Därpå berättade han för oss att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade beordra böneutroparen att kalla till bön för att strax därpå säga: “Förrätta bönen i era hem” om det var kalla och regniga nätter under resan.”

“Dhadjnân…” Författaren till “as-Sihâh” sade att det är ett berg som ligger i utkanten av Makkah.

“… för att strax därpå säga…” Detta visar klart och tydligt att detta sägs efter hela böneutropet. al-Qurtubî sade efter att ha nämnt formuleringen hos Muslim “… han sade i slutet av dess böneutrop…”:

“Det är möjligt att “slutet” här betyder precis innan slutet för att kunna kombinera den med Ibn ´Abbâs hadîth.”

Vi har redan nämnt i kapitlet “al-Kalâm fîl-Adhân” att Ibn Khuzaymah tolkade Ibn ´Abbâs hadîth bokstavligen och att detta sägs i stället för “Hayya ´alâs-Salâh, Hayya ´alâl-Falâh” med tanke på betydelsen. “Hayya ´alâ…” betyder “kom till bönen” och “förrätta bönen i era hem” betyder “kom inte hit”. Det är inte passande att två motsättande formeringar nämns efter varandra.

Det är emellertid möjligt att kombinera dem båda. Det behöver inte tvunget vara så som det har nämnts. Det betyder snarare att betydelsen av “förrätta bönen i era hem” är ett lov för den som vill ta det och att “kom till bönen” är rekommenderat för den som vill uppnå förträffligheten även om han skulle råka ut för svårigheter. Detta stöds av Djâbirs hadîth hos Muslim i vilken det står:

“Vi reste med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när det började regna. Då sade han: “Den av er som vill förrätta bönen i sitt hem får göra det.””

“… kalla och regniga nätter…” – I Abû ´Awânahs “as-Sahîh” står det:

“… kalla eller stormiga eller regniga nätter…”

Detta bevisar att alla dessa tre faktorer utgör en ursäkt för att inte behöva förrätta bönen i samling. Ibn Battâl rapporterade att det råder samstämmighet om det. Det är dock allmänt känt att Shâfi´iyyah endast anser stormiga nätter vara en ursäkt eftersom hadîthen till synes endast nämner natten. Men i “as-Sunan” nämns det via Ibn Ishâq från Nâfi´:

“… regniga nätter eller kalla dagar…”

I dessa böcker nämns även med en autentisk berättarkedja från Abûl-Malîh, från hans fader:

“En dag regnade det och då fick de lov [att förrätta bönen hemma]…”

Jag har inte sett någon uttrycklig hadîth som tillåter bönen hemma på grund av en stormig dag. Å andra sidan fordrar jämförelsen (Qiyâs) det, vilket Ibn Raf´ah nämnde.

“… under resan.” – Detta verkar till synes endast beröra resan. Majoriteten håller dock fast vid rapporteringen från Mâlik, från Nâfi´ som nämner samlingen oinskränkt. Men principen säger att det oinskränkta tolkas av det inskränkta. Det fordrar att det endast berör den resande samt den som är hemma och finner svårigheter i att ta sig till samlingen och Allâh vet bättre.