Bönens pelare, plikter och rekommendationer

Publicerad: 2010-08-18
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/168-171)

 

Bönen har tolv pelare:

1 – Den stående positionen.

2 – Takbîrat-ul-Ihrâm.

3 – Läsningen av al-Fâtihah.

4 – Rukû´.

5 – Resningen från Rukû´.

6 – Sudjûd.

7 – Sittningen mellan två Sudjûd.

8 – Lugn och ro under handlingarna.

9 – Sista Tashahhud.

10 – Sittningen till den sista Tashahhud.

11 – Första Taslîm.

12 – Handlingarna skall ske i tur och ordning.

Den som lämnar någon av dem avsiktligt, får sin bön ogiltig.

Bönen har nio plikter:

1 – Takbîr utöver Takbîrat-ul-Ihrâm.

2 – Säga “Sami´a Allâhu li man hamidah.”

3 – Säga “Rabbanâ wa Lak al-Hamd“ efter att ha rest sig upp från Rukû´.

4 – Säga “Subhâna Rabbî al-´Adhîm” och “Subhâna Rabbî al-A´lâ” en gång i respektive position.

5 – Säga “Rabb Ighfir lî” en gång mellan de två Sudjûd.

6 – Första Tashahhud.

7 – Sittningen till den första Tashahhud.

8 – Bön om välsignelse för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

9 – Andra Taslîm enligt en av Ahmads åsikter.

Den som lämnar någon av dem avsiktligt, får sin bön ogiltig. Den som lämnar någon av dem oavsiktligt, gör Sudjûd-us-Sahû. Ahmad har en annan åsikt som säger att handlingarna är rekommenderade och att bönen inte bryts i fall de skulle utebli.

Bönen har tolv rekommendationer:

1 – “Subhânak Allâhumma wa bi hamdik. Wa ta´âlâ Djadduk. Wa lâ ilâha Ghayruk.”

2 – “A´ûdhu billâhi min-ash-Shaytân-ir-Radjîm.”

3 – “Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm.”

4 – “Âmîn”.

5 – Läsningen av kapitel.

6 – Hög läsning.

7 – Tyst läsning.

8 – “Mal‘u-us-Samâ‘ wa Mal‘u-ul-Ardh wa Mal‘u ma shi‘ta min Shay‘in ba´d” efter “Rabbanâ wa Lak al-Hamd”.

9 – Säga “Subhâna Rabbî al-´Adhîm” och “Subhâna Rabbî al-A´lâ” mer än en gång i respektive position.

10 – Säga “Rabb Ighfir lî” mer än en gång mellan de två Sudjûd.

11 – “A´ûdhu billâh min ´Adhâbi Djahannam wa min ´Adhâb-il-Qabr wa min Fitnat-il-Mahyâ wal-Mamât wa min Fitnat-il-Masîh ad-Dadjdjâl” i sista Tashahhud.

12 – Qunût i Witr.

Dessa handlingar är rekommenderade. Om de uteblir, anses bönen fortfarande vara giltig. Det är inte obligatoriskt att göra Sudjûd-us-Sahû för dem. Är det föreskrivet? Ahmad har två åsikter. Bönen bryts inte heller om någon annan handling utöver dessa rekommenderade handlingar skulle utebli och inte heller är det föreskrivet att göra Sudjûd-us-Sahû för dem.