Bönen – tills döden skiljer oss åt

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

ar-Radd ´alâ ash-Shâdhilî, sid. 50-52

Många vilsna människor anser att helgon som uppnår visshet inte behöver utföra sina plikter längre. De tolkar Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

”… och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.”1

och säger att den som uppnår övertygelse slipper dyrka. Det är typiskt för mystiska Qarâmitah, filosofer och andra som anser att dyrkan är bara en själslig andakt som pågår till dess att så kallad vetskap uppnås; så fort vetskapen uppnås, avslutas dess plikt.

Det är allom vedertaget att sådant tänk kolliderar med islam. I islam är det självklart att inget helgon slipper be de fem bönerna oskäligt, liksom den oförmögne slipper två sig på grund av vattenbrist eller riskerad skada. Bön slipper bes i tid av galenskap och medvetlöshet. Huruvida missade böner under den tiden ska tas igen, råder det en känd oenighet om bland de lärde.

Salaf var enade om att Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

”… och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.”

åsyftar döden. Allâh (ta´âlâ) berättade att de otrogna sade:

حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ

“… till dess vi fick övertygelse.”2

Likaså sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om den döde ´Uthmân bin Madh´ûn (radhiya Allâhu ´anh):

Vad honom beträffar, har han nåtts av övertygelse från sin Herre.”3

Således sade al-Hasan al-Basrî:

Allâh har inte försett Sin troende slav med en annan tidsfrist än döden.”

Dessutom sade al-Djunayd i stil med:

Vissa människor säger att handlingar upphör vara obligatoriska. Det är väldigt allvarligt. Den som horar och stjäl är mildare än den som säger så.”

115:99

274:47

3al-Bukhârî (2687).