Bönekallarens och imamens respektive förfogelse

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/128)

al-Bukhârî sade:

684 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abû Hâzim bin Dînâr, från Sahl bin Sa´d as-Sâ´idî som sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hos Banû ´Amr bin ´Awf för att fredsmäkla mellan dem, gick tiden till bönen in. Bönekallaren kom till Abû Bakr och sade: ”Ska du leda folket i bön så att jag kan utropa bönen?” Han svarade: ”Ja.”

Hadîthen bevisar att imamen förfogar över böneutropet (الإقامة). Han har mer rätt att bestämma över det än vad bönekallaren har. Dock har bönekallaren mer rätt att bestämma över bönekallet (الأذان).