Bön utan tvagning

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (3/88)

Samfundet är enat om att bön utan tvagning, såväl med vatten som med jord, är förbjuden. Därtill spelar det ingen roll om bönen är obligatorisk eller rekommenderad, Sudjûd i samband med en vers som påbjuder det, Sudjûd utav tacksamhet eller begravningsbön. Den enda meningsskiljaktigheten som har rapporterats är att ash-Sha´bî och Muhammad bin Djarîr at-Tabarî tillät begravningsbön utan tvagning. Den åsikten är emellertid falsk och resten av samfundet är enat om motsatsen.

Den som ber utan tvagning medvetet och oskäligt syndar men hädar inte. Det har sagts att Abû Hanîfah (rahimahullâh) sade att han visst hädar eftersom han gör narr av religionen.