Bön om förlängt liv

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (5/288)

al-Hâfidh al-Mizzî sade:

”al-Husayn bin Wâqid och andra berättade att Anas sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad följande för mig:

اللهم أكثر ماله و ولده، و أطل حياته

”Allâh! Utöka hans egendom och avkomma och förläng hans liv.”1

Det bevisar att det är tillåtet att be för en annan människas förlängda liv, vilket är vanligt i vissa arabiska länder, tvärtemot vad somliga lärde anser. Det understryks ytterligare av att det saknas skillnad mellan denna bön och bön om lycka och annat, ty allt är underförstått.

1Tahdhîb-ul-Kamâl (2/364).