Bön mot Mu´âwiyah är bön för Mu´âwiyah

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/129-130)

al-Wazîr bin al-Hinzâbah sade: Jag hörde Muhammad bin Mûsâ al-Ma’mûnî – an-Nasâ’îs följeslagare – säga:

”Jag hörde hur vissa fördömde Abû ´Abdir-Rahmân an-Nasâ’î för att han hade skrivit en bok om ´Alîs dygder men inte om Abû Bakr och ´Umars (radhiya Allâhu ´anhum) dygder. Jag tog det med honom varpå han sade: ”När jag kom till Damaskus var det många som hade fel uppfattning om ´Alî varvid jag skrev boken ”al-Khasâ’is” för att Allâh (ta´âlâ) skulle vägleda dem.” Därefter skrev han boken ”Fadhâ’il-us-Sahâbah”. Då hörde jag det sägas till honom: ”Vad sägs om att skriva en bok om Mu´âwiyahs (radhiya Allâhu ´anh) dygder?” Han sade: ”Vad ska jag skriva? Hadîthen:

”Allâh! Mätta inte hans mage!”1?

Frågeställaren blev tyst.”

Förmodligen kan det sägas att det faktiskt är en dygd i förhållande till Mu´âwiyah, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh! Låt den som jag förbannar eller förtalar gengäldas med rening och nåd.”2

1Muslim (2604) och Abû Dâwûd at-Tayâlisî (2688).

2Muslim (2600).