Bön mellan pelare

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/655-656)

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Rada inte upp er mellan pelare.”1

al-Bayhaqî sade:

”Det beror på att pelarna bryter raden.”

Mâlik sade:

”Det är harmlöst att be mellan pelare om moskén är trång.”

Ibn Qudâmah sade:

”Det är inte föraktfullt för imamen att stå mellan pelare, men för de ledda är det föraktfullt eftersom pelarna bryter deras rad. Ibn Mas´ûd och an-Nakha´î såg föraktfullt på handlingen. Detsamma rapporteras från Hudhayfah och Ibn ´Abbâs. Däremot tilläts handlingen av Ibn Sîrîn, Mâlik, Hanafiyyah och Ibn-ul-Mundhir då det saknas förmenande bevis enligt dem. Vi håller oss dock till Mu´âwiyah bin Qurrahs faders rapportering:

”På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid var vi förmenade att stå mellan pelare och blev bortförda därifrån.”2

Ty pelare bryter raden. Men om raden är så pass kort att den får plats mellan två pelare, upphör föraktfullheten då de inte bryter raden.”3

1al-Mudawwanah al-Kubrâ (1(106) och al-Bayhaqî (3/104).

2Ibn Mâdjah, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbân, al-Hâkim, al-Bayhaqî och at-Tayâlisî via Hârûn bin Muslim: Qatâdah berättade för oss, från Mu´âwiyah bin Qurrah, från hans fader. al-Hâkim sade att berättarkedjan är autentisk och adh-Dhahabî höll med.

3al-Mughnî (2/220).