Bön bakom och för alla muslimer

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 67-68

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

104 – Vi anser att det är tillåtet att be bakom och för alla fromma och syndiga människor som ber mot Qiblah.

FÖRKLARING

Detta är en avvisning av Râfidhah. I övrigt är de lärde oeniga om bön bakom syndiga imamer, det vill säga imamer som gör stora synder eller vidhåller små synder. ash-Shâfi´î och Abû Hanîfah anser att bönen är giltig om än föraktfull. Imâm Ahmad och Mâlik menar att den är ogiltig. Därtill gör Imâm Ahmad ingen skillnad mellan dogmatisk synd och praktisk synd. Enligt en annan åsikt anser Imâm Ahmad att fredags- och ´Îd-böner bakom syndiga imamer är giltiga i brist på andra. Dock är alla andra böner ogiltiga bakom syndare, menar rättsskolan. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Låt era bästa vara era imamer.”1

”En syndare ska inte leda en troende.”2

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Hadîthen:

”Det är tillåtet att be bakom alla fromma och syndiga.”

är inte bekräftad.”3

För övrigt har de lärde behandlat sakfrågan ingående i sina Fiqh-böcker.

1ad-Dâraqutnî (2/246) och al-Bayhaqî (3/90). Mycket svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ul-Djâmi´” (150).

2Ibn Mâdjah (1081) och al-Bayhaqî (2/90). Svag enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (591).

3Madjmû´-ul-Fatâwâ (23/342-359).