Boken som gladde Ahmad bin Hanbal

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/197)

Muhammad bin al-Qâsim sade:

Jag sade till Abû Ya´qûb al-Marwazî i Bagdad: ”Du gjorde både Muhammad bin Aslam och Ahmad bin Hanbal sällskap. Vem var starkare, större och insiktsfullare i religionen?” Han svarade: ”Abû ´Abdillâh! Varför frågar du det? Om jag nämner Muhammad i fyra ämnen ska du inte jämföra honom med någon annan: Insikt i religionen, fasthållning vid rapporteringarna, avhållsamhet från jordelivet och vältalighet i Qur’ânen och grammatik.” Därefter sade han: ”Ahmad läste Ibn Aslams ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah” och blev förtjust i den.” Abû Ya´qûb sade: ”Har du någonsin sett någon som Muhammad?”Nej, svarade jag.”1

1Hilyat-ul-Awliyâ’ (9/239)