Boken i höjderna

Allâh (´azza wa djall) sade:

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

”Nej! De rättfärdigas bok är i höjderna.”1

Uttolkarna har delade åsikter om höjdernas innebörd. Vissa sade att de betyder den sjunde himlen.

Yûnus berättade för mig: Ibn Wahb underrättade oss: Djarîr bin Hâzim underrättade mig, från al-A´mash, från Shimr bin ´Atiyyah, från Hilâl bin Yisâf som sade:

”Jag var med när Ibn ´Abbâs frågade Ka´b om höjderna. Ka´b svarade: ”De betyder den sjunde himlen. Där är de troendes själar.”

Ibn Humayd berättade för oss: Yahyâ bin Wâdhih berättade för oss: ´Ubaydullâh (al-´Ataqî) berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”De är den högsta himlen.”

´Alî bin al-Husayn al-Azdî berättade för mig: Yahyâ bin Yamân berättade för oss, från Usâmah bin Zayd, från sin fader som sade:

”I den högsta himlen.”

Muhammad bin ´Amr berättade för mig: Abû ´Âsim berättade för oss: ´Îsâ berättade för oss…

Också al-Hârith berättade för mig: al-Hasan berättade för oss: Warqâ’ berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid som sade:

”Den sjunde himlen.”

Jag berättades från al-Husayn: Jag hörde Abû Mu´âdh säga: ´Ubayd underrättade oss: Jag hörde adh-Dhahhâk säga:

”I himlen hos Allâh.”

Andra sade att de betyder tronens högra ben.

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”Vi har fått reda på att Ka´b sade: ”De är tronens högra ben.”

´Umar bin Ismâ´îl bin Mudjâlid berättade för mig: Mutarrif bin Mâzin (Jemens domare) berättade för oss, från Ma´mar, från Qatâdah som sade:

”Höjderna är tronens högra ben.”

Ibn ´Abdil-A´lâ berättade för oss: Ibn Thawr berättade för oss, från Ma´mar, från Qatâdah som sade:

”Ovanför den sjunde himlen, vid tronens högra ben.”

Ibn Humayd berättade för oss: Ya´qûb al-Qummî berättade för oss, från Hafs, från Shimr bin ´Atiyyah som sade:

”En man kom till Ka´b al-Ahbâr och sade: ”Berätta för mig om Allâhs ord:

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

”Nej! De rättfärdigas bok är i höjderna.”

Han sade: ”När de troende själarna grips tas de upp varpå himlens portar öppnas för dem och änglarna ger dem glädjande besked. Därefter stiger de upp med dem till tronen. Ur tronen kommer en rulle att komma ut till dem och skrivas ned. Därefter förseglas den med deras kunskap om att de är räddade på Domedagens räkenskap. Det skall de nära änglarna bevittna.”

Somliga hävdar att höjderna är paradiset.

´Alî berättade för mig: Abû Sâlih berättade för oss: Mu´âwiyah berättade för mig, från ´Alî, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Paradiset.”

Andra sade att de är det yttersta lotusträdet.

Dja´far bin Muhammad al-Buzûrî från Kûfah berättade för mig: Ya´lâ bin ´Ubayd berättade för oss, från al-Adjlah, från adh-Dhahhâk som sade:

”Då den troendes själ grips tas den upp till himlen. De nära änglarna följer med den till den andra himlen.” al-Adjlah sade: ”Vilka är de nära änglarna?” Han sade: ”De som är närmast den andra himlen. De nära änglarna följer med den till den tredje himlen, därefter den fjärde, därefter den femte, därefter den sjätte, därefter den sjunde och slutligen till det yttersta lotusträdet.” al-Adjlah sade: ”Varför heter det ”det yttersta lotusträdet”?” Han sade: ”Där upphör Allâhs befallning. Ingenting överskrider det. De säger: ”Herre! Din slav så-och-så!” Men Han känner ju honom bättre än de. Han skickar ett förseglat dokument till honom som garanterar honom skydd mot straff. Det är betydelsen av Allâhs ord:

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

”Nej! De rättfärdigas bok är i höjderna. Och vad kan låta dig förstå vad höjderna är? – En bok med outplånlig skrift, bevittnad av de nära.”2

Några menar att höjderna är i himlen hos Allâh.

Muhammad bin Sa´d berättade för mig: Min fader berättade för mig: Min farbror berättade för mig: från sin fader, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Deras handlingar är i en bok i himlen hos Allâh.”

Den korrekta åsikten är att Allâh har sagt att de rättfärdigas bok är i höjderna. Höjderna är staplade ovanpå varandra, högre och högre upp…

Det bevisar att Hans ord:

لَفِي عِلِّيِّينَ

”… i höjderna…”

betyder att de är i höjden, i skyarna och högheterna. Det är möjligt att den är i den sjunde himlen. Det är också möjligt att den är vid det yttersta lotusträdet eller tronens högra ben. Det finns inget definitivt återberättat som utesluter det ena från det andra. Alltså är det korrekta att säga det Han (djalla wa ´alâ) sade: de rättfärdigas bok är så högt uppe att bara Allâh (´azza wa djall) vet var. Vi vet inte var dess slutdestination är. Vi vet bara att den inte slutar vid den sjunde himlen, vilket uttolkarna är eniga om.

183:18

283:18-21