Böckerna som lär dig Salafs lära

Jag manar mina bröder till att förstå Salafs metodik och Qur’ânen och Sunnah utmed det som de vägledda och pålitliga imamerna har skrivit. Exempel på dessa böcker är al-Bukhârîs ”as-Sahîh”, Muslims ”as-Sahîh”, an-Nasâ’îs ”as-Sunan”, at-Tirmidhîs ”al-Djâmi´”, Ibn Hibbâns ”as-Sahîh”, Imâm Ahmads ”al-Musnad”, ´Abdur-Razzâqs ”al-Musannaf”, Ibn Abî Shaybahs ”al-Musannaf”, alla Ma´âdjim som är författade i Sunnahs tjänst och al-Bayhaqîs ”as-Sunan as-Sughrâ” och ”as-Sunan al-Kubrâ”. Dessa böcker är referenser till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och Salafs förståelse sett till trosläran, uppförandet och metodik. Härifrån tar vi vår troslära, karaktär och metodik och utmed det grundar vi våra liv.

Ytterligare exempel på dessa böcker är Imâm Muhammad bin Djarîr at-Tabarîs Tafsîr, Imâm al-Baghawîs Tafsîr, Imâm Ibn Kathîrs Tafsîr och andra av Salafs Qur’ân-tolkningar som ´Abdur-Razzâqs Tafsîr, Ibn Abî Hâtims Tafsîr, ´Allâmah as-Sa´dîs Tafsîr och andra Qur’ân-tolkningar som är baserade på samma metodik.

Andra exempel på trosrelaterade böcker är ´Abdullâh bin Imâm Ahmads ”as-Sunnah”, al-Khallâls ”as-Sunnah”, al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah”, al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah”, Abûl-Qâsim al-Asbahânîs ”al-Hudjdjah” och andra böcker som har skrivits om och förklarat Salafiyyahs troslära med dess bevis och argument och fördömt Ahl-ul-Bid´as falskheter och de vilsna sekterna som dessa böcker har konfronterat.

Via dessa böcker lär du dig Salafs verkliga lära och vilka avvikelser och villfarelser de andra har. Det skall vara utmed den förträfflige följeslagarens Hudhayfahs (radhiya Allâhu ´anh) sätt. Han sade:

”Människorna frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det goda medan jag frågade honom om det onda utav fruktan att falla i det.”1

Att en muslim känner till falskheten för att undvika den är något Qur’ânen och Sunnah har klargjort och praktiserats av Salaf. Känn till sanningen för att hålla fast vid den och kalla till den. Känn till falskheten för att undvika den och hålla dig borta från den och varna människorna för den.

Ett kall blir inte fullkomligt om det inte är på detta vis. Det måste känna till sanningen från dess grundläggande källor och likaså falskheten. Känn till sanningen för att hålla fast vid den och kalla till den. Känn till falskheten för att undvika den och hålla dig borta från den och varna människorna för den.

1al-Bukhârî (3606) och Muslim (1847).