Böckerna en Salafiyyah skall studera

Fråga: Vilka böcker skall en Salafiyyah börja studera? Vilka metodikrelaterade böcker rekommenderar ni henne? Måste Salafiyyât studera metodik?

Svar: Vad beträffar det som du skall börja med, så råder jag mig själv och er att börja med Qur’ânen. Lägg ned vikt vid Qur’ânen i form av studier, läsning, behärskning, korrekt Tadjwîd och memorering så gott det går ehuru det bara är de tre första delarna eller åtminstone det som krävs i bönen. Det är vad jag först och främst rekommenderar. Därtill rekommenderar jag Qur’ân-tolkningar. Därefter rekommenderar jag att hon studerar successivt.

Inom trosläran skall hon exempelvis börja med ”al-Qawâ´id al-Arba´ah”, sedan ”al-Usûl ath-Thalâthah”, sedan ”Kitâb-ut-Tawhîd”, sedan ”Kashf-ush-Shubuhât”, sedan ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah” och sedan ”Talkhîs-ul-Hamawiyyah”1.

Inom Hadîth rekommenderar jag ”al-Arba´ûn an-Nawawiyyah”, sedan ”´Umdat-ul-Ahkâm”, sedan ”Bulûgh-ul-Marâm”, och sedan Shaykh al-Albânîs (rahimahullâh) förkortningar av de grundläggande Hadîth-böckerna. Detta gagnar nybörjaren. Vad gäller den som har kunskap, bemästrar och har kännedom om Hadîth så får han läsa de grundläggande Hadîth-böckerna med berättarkedjorna. Det kan han först göra när han har uppnått kunskap.

Inom Usûl-ul-Fiqh rekommenderar jag al-Djuwaynîs ”al-Waraqât” som har många förklaringar, sedan ”Sharh-ul-Wusûl ilâ ´Ilm-il-Usûl” av Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn som han själv har förklarat. Om man vill gå längre läser man förkortningen till ”Rawdhat-un-Nâdhir” och ”at-Tahrîr Sharh al-Kawkab al-Munîr”.

Inom den arabiska grammatiken skall man memorera ”al-Âdjrûmiyyah”, sedan al-Harîrîs ”Mulhat-ul-I´râb”, sedan Ibn Mâliks ”al-Alfiyyah” med Ibn ´Aqîls förklaring. Det finns många böcker som har förenklat Ibn ´Aqîls bok.

Inom Usûl-ut-Tafsîr rekommenderar jag Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) ”Muqaddimah fî Usûl-it-Tafsîr” och Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîns ”Usûl-ut-Tafsîr” som är underbar och som jag tror även har förklarats av honom.

Inom det arabiska språket rekommenderar jag ”al-Qâmûs al-Muhît” som är nyttig med Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tillstånd.

Inom arvsläran rekommenderar jag ”ar-Rahbiyyah” som har många förklaringar, vår Shaykh Ibn Bâzs (rahimahullâh) ”at-Tahqîqât al-Djaliyyah” och Shaykh al-Fawzâns (hafidhahullâh) ”at-Tahqîqât al-Mardhiyyah”.

Inom litteraturhistoria rekommenderar jag al-Mubarrids ”al-Kâmil” som är en – om Allâh vill – en nyttig bok och bistår med det arabiska språket.

Detta är vad jag rekommenderar systern och bröderna över lag.