Blott en nyttig stiftelse

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misriyyah (2/132)

Förkortning: Imâm Badr-ud-Dîn Muhammad bin ´Alî al-Hanbalî al-Ba´lî (d. 777)

Det är allmänt känt att den som lämnar något i stiftelse kommer inte att gagnas av det världsligt eller ens religiöst om inte stiftelsen är för Allâhs sak. Allâhs sak åsyftar allt som innebär lydnad gentemot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (ta´âlâ) belönar endast den som spenderar sin egendom på det som Han älskar. Dock belönas man inte för något som endast är tillåtet.