Bit tag i Salafs metodik

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 285-287

Den Salafiyyah vars fana hissades av Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) var fullständigt överensstämmande med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares, de renläriga kalifernas och imamernas metodik, sett dyrkan, dogm, politik och allting annat som berör muslimernas liv. Allâh kvävde osanning, myter, magi, lurendrejeri, trollkonster, utelämnad bön, blodbad och missbruk av folks egendomar med detta välsignade kall. Till följd av detta kall lät Allâh universitet grundas för att upplysa världen; universitet som var grundade på Allâh sanna metodik. När vi talar om Salafs metodik eller Salafiyyah, syftar vi på detta välsignade kall som beträddes av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans ädla följeslagare, imamerna och deras efterträdare i form av Ahmad bin Hanbal, Ibn Taymiyyah och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb – må Allâh vara nöjd med dem!

Religionen är fulländad. Vi behöver inte andra åsikter och tankesätt från något som helst håll eller från någon som helst grupp. Allâhs religion är fullkomlig i Qur’ânen, Sunnah och förfädernas förståelse som förstod Qur’ânen och Sunnah korrekt inom dogm och dyrkelse. Låt oss därför bita tag i Salafs metodik. Den är sanningen. Den är Stödda gruppens metodik som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer – och då kommer den att vara i samma tillstånd.”1

Den är Räddade gruppens metodik som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”2

Allâh har besannat dessa besked. Samfundet har splittrats, men denna grupp – Ahl-ul-Hadith – är kvar. Till och med Ahl-ul-Bid´a har erkänt att de är sanningsenliga och den Stödda och Räddade grupp som anammades av Ibn Taymiyyah och Ibn ´Abdil-Wahhâb – må Allâh vara nöjd med dem!

1Muslim (1920).

2Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).