Bevis för gravsten

3060 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Med den kan jag känna igen min broders grav och begrava mina anhöriga bredvid honom.”

Rapporterad av Abû Dâwûd (3206), via honom al-Bayhaqî (3/412) och Ibn Shubbah i ”Târikh-ul-Madînah” (1/102) via Kathîr bin Zayd al-Madanî, från al-Muttalib som sade:

”Efter att ´Uthmân bin Madh´ûn hade dött och tagits ut till begravningsbön och begravts, befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en man att hämta en sten. Då mannen inte klarade av att bära stenen gick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp och kavlade upp ärmarna.” Kathîr sade: al-Muttalib sade: Han som underrättade mig det om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag såg Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) armar när han kavlade upp ärmarna. Därefter bar han den, lade den vid hans huvud och sade:

”Med den kan jag känna igen min broders grav och begrava mina anhöriga bredvid honom.”

Berättarkedjan är god och sammanbunden.

Denna hadîth brukar Shâfi´iyyah som bevis för att lägga sten eller något annat kännetecken vid likets huvud. Deras argument är att graven ska igenkännas och därmed kunna besökas. Jag anser också att igenkända gravar inte görs till föremål för sittningar och trampningar. Abû Dâwûd rubricerade hadîthen som:

”Kapitel om att begrava flera lik i en grav samt att graven ska igenkännas.”

al-Bayhaqî sade:

”Kapitel om att en grav ska tillkännages med sten eller något annat kännetecken.”