Bevis för Allâhs fot

Publicerad: 2011-09-07
Författare: Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Mandah (d. 395)
Källa: ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 41-46
Fotnoter: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

 

Kapitel: Hans (ta´âlâ) ord:

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ

””Den Dagen skall Vi fråga helvetet: ””Har du fått så många du kan ta emot?”” Och dess svar blir: ””Finns det fler?””” [1]

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Allâh (´azza wa djall) kommer att sätta Sin fot över Elden som då kommer att säga: ””Det räcker, det räcker.””

Abû Hurayrah berättade att Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Paradiset och Elden argumenterade. Elden sade: ””Jag är de högmodigas och tyrannernas plats.”” Paradiset sade då: ””I mig inträder ingen annan än de svaga och låga människorna.”” Då sade Han (djalla wa ´azz) till Elden: ””Du är Mitt straff i vilket Jag straffar vem Jag än vill av Mina tjänare.”” Och Han sade till paradiset: ””Du är Min barmhärtighet i vilken Jag förbarmar Mig över vem Jag än vill av Mina tjänare. Båda skall ni fyllas.”” Vad gäller Elden, kommer den inte att fyllas förrän Allâh placerar Sin fot över den och då säger den: ””Det räcker, det räcker.” [2]

Anas rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han kommer att placera Sin fot över Elden som då kommer att säga: ”Det räcker, det räcker.” [3]

Det råder samstämmighet om att dessa hadîther är autentiska. Shudjâ´ sade att han frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beträffande tolkningen av Allâhs (djalla wa ´azz) ord:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

””Hans Kursî omsluter himlarna och jorden.”” [4]

och då sade han:

””Hans Kursî är Hans fotpall och Hans tron kan inte mätas.”” [5]

Så här rapporterade Shudjâ´ bin Makhlad från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan Ishâq bin Yasâr sade i sin hadîth från Abû ´Âsim att det är Ibn ´Abbâs ord [6] . Detsamma har ath-Thawrîs följeslagare rapporterat från honom [7] och tillika har det rapporterats från ´Ammâr ad-Duhnî på ett sätt som utgör en följeslagares dom [Mawqûf].

Abû Mûsâ al-Ash´arî sade:

””Kursî är de två Fötternas plats.”” [8]

Vad som tyder på att Ibn ´Abbâs och Abû Mûsâs rapporteringar beträffande Kursî är autentiska, är det som ar-Rabî´ bin Anas nämnde från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och att de sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

””Kursî omsluter himlarna och jorden, men hur är det med Tronen?” Då uppenbarade Allâh (´azza wa djall):

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

””De underskattar sannerligen Allâh.”” [9] ”[10]


[1] 50:30.

[2] al-Bukhârî (8/595), Muslim (4/2186) och Ahmad (2/214).

[3] al-Bukhârî (8%594) och Muslim (4/2187).

[4] 2:255.

[5] ad-Dâraqutnî i ”Kitâb al-Asm⒠was-Sifât” (3).

[6] Tafsîr Ibn Djarîr (3/10).

[7] Ibid. (3/11).

[8] Ibid. (3/10). Berättarkedjan är god [Hasan] och den rapporteras via ´Alî bin Muslim bin Sa´îd at-Tûsî.

[9] 39:67.

[10] Tafsîr Ibn Djarîr (3/10).