Betydelsen av att Allâhs kunskap är överallt

Du hävdar att människor som är kunnigare om Allâh, Hans skrift och Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah än vad du och dina kollegor är påstår att Allâhs kunskap är inte Allâh, att den är separerad från Honom och att den Vetande är ovanför himlen medan kunskapen är på jorden.

Den protesterande lögnaren skall veta att ingen säger så frånsett en ignorant som du. Det de säger begriper inte en person som du.

De menar att den fullkomligt Vetande med hela Sin kunskap är ovanför Sin tron och att Hans kunskap inte är separerad från Honom. Med kunskapen som Han har i Sig vet Han vad som finns i himlarna och på jorden och under den, trots det långa avståndet mellan dem. När de säger att Hans kunskap är på jorden så menar de detta här och inte ditt lögnaktiga påstående om att Allâhs kunskap är separerad från Honom och förkroppsligad på jorden. Annars är de lika okunniga och vilsna som du och dina ledare al-Marîsî, Ibn-uth-Thaldjî och deras jämlikar.