Betalar allmosa på smycken mot makens och faderns vilja

Vissa makar grundar sitt tänk på den andra, svaga åsikten och förbjuder sina makor att betala allmosor på smyckena. Det är förbjudet. Varken maken, fadern eller brodern får förbjuda någon betala allmosa på sin egendom. I det här fallet är makan ålagd att trotsa sin make och betala allmosa mot hans vilja. Lydnaden till Allâh går före lydnaden till maken. Det är viktigast att uppfylla Allâhs rättighet. Hans villkor väger tyngre. Hennes make skall inte rädda henne från Allâhs (´azza wa djall) straff på Domedagen.

Om makens invändning är att det finns delade åsikter i frågan, skall hon säga till honom att hon anser handlingen vara obligatorisk och att var och en har sin uppfattning, att hon inte kan låta bli betala allmosan och att hon anser den vara obligatorisk. I det här fallet måste hon trotsa honom för Allâhs (´azza wa djall) sak.

Om hon befarar att han blir arg säger vi två saker:

1 – Låt honom bli arg. Hans ilska är ingenting jämfört med Allâhs behag.

2 – Betala allmosan utan hans kännedom. På så sätt betalar du din obligatoriska allmosa och undkommer din makes ilska.

Däremot säger vi till makarna att frukta Allâh och att de inte får förbjuda fruarna utföra plikterna.

Detsamma gäller fadern om han skulle förbjuda dottern betala allmosa eftersom han inte anser det vara obligatoriskt. Här har hon rätt att trotsa honom. Lydnaden till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har företräde. Det är viktigast att uppfylla Allâhs rättighet. Hans villkor väger tyngre. Men om hon befarar hans ilska (vissa människor har ju nedsatt intellekt och religiositet) så får hon betala den utan hans kännedom.