Besöken och samtalen i paradiset

publicerad
13.05.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 211-212

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Och de [saliga] närmar sig varandra och frågar [om livet på jorden]. En av dem säger: “Jag hade en nära vän som brukade fråga: “Hör du verkligen till dem som tror att vi, efter att ha dött och blivit mull och torra ben, skall föras fram för att rannsakas och dömas?”” [Och:] “Vill ni se ned?” – Och när han ser ned, ser han honom mitt i Elden [och] utropar: “Vid Allâh! Det var nära att du drog med mig med dig i fördärvet; om inte Allâh hade varit mig nådig skulle jag helt säkert ha hört till dem som förs dit [där du är].””1

Han (subhânahu wa ta´âlâ) berättar hur människorna i paradiset närmar sig varandra och ställer varandra frågor och frågar om hur det var i detta liv. Dessa samtal leder till att en av dem säger att han hade en nära vän i detta liv som förnekade återuppståndelsen och Domedagen. Han frågade honom om han verkligen trodde på något sådant och att de en Dag skulle återuppstå och ställas inför rätta för sina handlingar efter att ha förmultnat. Sedan frågar den troende sina bröder i paradiset om de vill se helvetet och hur hans vän har det där.

Detta är den starkaste förklaringen till dessa verser.

Det finns två andra åsikter:

Den andra: Det är änglarna som ställer frågan till de troende. Detta rapporterade ´Atâ’ från Ibn ´Abbâs.

Den tredje: Det är Allâh (´azza wa djall) som ställer paradisets folk frågan.

Den mest korrekta åsikten är alltså den första och att det är den troende som talar med sina vänner. Hela sammanhanget handlar alltså om honom och hans vän. Ka´b sade:

“Mellan paradiset och helvetet finns en barriär. När den troende vill titta på sin fiende som han hade i detta liv, tittar han över barriären.”

Muqâtil sade:

“När han frågar paradisets folk om de vill se den här personen, säger de: “Du känner igen honom bättre. Titta du.” Han tittar och får syn på sin vän i det värsta helvetet. Om det inte hade varit för att Allâh låter honom känna igen honom, skulle han inte ha känt igen honom – hans ansikte, hud och allting annat är ändrat på värsta möjliga sätt. Vid det skedet säger han:

“Vid Allâh! Det var nära att du drog med mig med dig i fördärvet; om inte Allâh hade varit mig nådig skulle jag helt säkert ha hört till dem som förs dit [där du är].””

Det vill säga att han var själv nära på att gå under om inte Allâh hade förbarmat Sig över honom.

at-Tabarânî rapporterade: al-Hasan bin Ishâq berättade för oss: Sahl bin ´Uthmân berättade för oss: al-Musayyab bin Sharîk berättade för oss, från Bishr bin Numayr, från al-Qâsim, från Abû Umâmah som sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om paradisets folk kommer att besöka varandra. Han sade: ”Den som är högre upp kommer att besöka den som är lägre ned. Den som är lägre ned kommer alltså inte att besöka den som är högre upp. Det enda undantaget är de som älskade varandra för Allâhs skull; de kommer att ta sig fram som de vill sittandes på kameler med mattor.”

Humayd bin Hilâl sade:

“Vi har fått reda på att den som är högre upp i paradiset kommer att få besöka den som är längre ned och inte vice versa.”

1 37:50-57