Ber med urin på kläderna

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (885)

Fråga: En mans barn urinerade på hans kläder under natten varefter mannen bad Fadjr och Dhuhr i samma kläder. Stämmer det att allt torrt är rent och att bönen är korrekt eftersom mannen glömde bort urinen på kläderna?

Svar: Torrt mot torrt är rent, därom råder ingen kontrovers. Om det torra syftar på en orenhet vars substans har upplösts och avtagit, finns det ingen nytta av filosofin ”torrt mot torrt”. Ty orenheten är borta varför det torkade är rent. En annan sak är om orenhetens substans har torkat medan dess spår är fortfarande synliga; i detta fall är kläderna orena och måste tvättas.

Vad gäller glömskan i frågan, så säger hadîthen:

Mitt samfund har förlåtits misstag, glömska och det de tvingas till.”1

Med det sagt kan man säga att hans bön är korrekt.

1at-Tabarânî i ”al-Awsat” (8274), al-Bayhaqî (11787) och Abû Nu´aym (6/352). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (7110).