Be Allâh för dig själv

Fråga: Vi har hört att till åkallans dygd hör att man ber en person be för en. Kan ni detaljera sakfrågan? Plus att ´Ukâshah sade till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Be Allâh låta mig tillhöra dem.”

Svar: Om man ber någon annan om åkallan för en allmän nytta, så är det harmlöst. Exempelvis sade beduinen till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan han stod och predikade:

”Allâhs sändebud! Egendomen har gått under, barnen hungrar och vägarna har skurits av; be Allâh att Han ger oss regn.” Han lyfte på händerna och bad: ”Allâh, ge oss regn. Allâh, ge oss regn. Allâh, ge oss regn.”

Nästa fredag sade han eller någon annan:

”Egendomen han dränkts och byggnaderna har rasat; be Allâh att Han håller igen det.”

Detta är harmlöst eftersom det gagnar andra. Här spelar personen en medlares roll.

Om åkallan är för en specifik nytta och bes från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så är den också harmlös. Det var harmlöst för människorna att be profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åkallan är nämligen inte som andras åkallan.

Om åkallan är från någon annan, säger Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) att handlingen hamnar under fördömt tiggeri. Be ingen be för dig om du inte avser att den andre gagnas av det. Hur gagnas han då? Han gagnas om han ber för dig eftersom han har behandlat dig bra – och Allâh älskar dem som gör fina handlingar. Likaså säger en ängel för personen som ber för någon annan:

”Âmîn. Må du få detsamma.”

Han gagnas nämligen för bönen som han ber för dig.

Om syftet däremot är egennytta, så är det som Shaykh-ul-Islâm sade.

Däri finns ett annat förbud; måhända förlitar han sig på den åkallande personen och låter bli att be för sig själv.

Däri finns en tredje sak; måhända börjar den tillbedde anse sig själv vara en rättfärdig person och se upp till sig själv.

Alltså skall du, min broder, be Allâh för dig själv. Du dyrkar Allâh när du åkallar Honom, oavsett om Han bönhör dig eller inte. Din åkallan till din Herre är kontakten mellan dig och Honom. Be Allâh ihärdigt istället för att be andra be Allâh för dig. Och vad beträffar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning till ´Umar:

”Glöm inte bort oss, min broder, i dina böner!”

så är den hadîthen svag.