Bättre att gå på WC utmed Sunnah än att göra fina innovationer

Alla innovationer är villfarelser helt och fullt, vilket har bevisats i många hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att det skall finnas goda och dåliga innovationer är en teori som inte har känt doften av Sunnah. Till följd därav fördömde Shaykh Ahmad – elvahundratalets reformator – och andra den indelningen.

Därpå säger även de som delar in innovationer i bra och dåliga dito att det är mycket bättre att praktisera lite Sunnah än en god innovation. ´Alî al-Qârî (rahimahullâh) sade:

”Att vi håller fast vid lite Sunnah, såsom utförandet av naturligt behov utmed Sunnah, är bättre och medför en väldigare belöning än att grunda en innovation som tillflyktsplats för fattiga Sûfiyyah och skolor.”

Shaykh ´Abdul-Haqq ad-Dahlawî (d. 1052 – rahimahullâh) sade:

”Om innovationer upphöjer Sunnah så måste det betyda att Sunnah krossar innovationer. Det är bättre att hålla fast vid lite Sunnah än att innovera ehuru innovationen skulle vara god. När Sunnah följs produceras ljus, när innovationer innoveras lägger sig mörkret. Det är exempelvis bättre att utföra naturligt behov och tvätta sig därefter utmed Sunnah än att bygga tillflyktsplats för fattiga Sûfiyyah och skolor.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Inget folk hittar på en innovation utan att lika mycket Sunnah lämnar dem.”1

Hassân sade:

”Inget folk hittar på en innovation i religionen utan att Allâh tar bort lika mycket Sunnah från dem. Därefter återvänder den inte till dem fram till Domedagen.”2

1Ahmad (4/105). Ahmad Shâkir sade: ”Dess berättarkedja är svag… Jag hade sagt att den är god om jag bara hade hittat vägar som stärker den, vilket jag inte har gjort. Trots det sade Hâfidh Ibn Hadjar i ”al-Isâbah” att den är god och likaså Hâfidh as-Suyûtî medan al-Munâwî opponerade sig honom i ”Faydh-ul-Qadîr” (5/412).”

2ad-Dârimî (1745).