Bättre än att dyrka i 200 år

525 – Abû Muhammad ´Abdullâh bin Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från ´Iyâdh, från Abû Wâ’il, från Djarîr bin ´Abdillâh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den som lägger en fin grund i islam belönas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons belöning reduceras. Och den som lägger en dålig grund i islam straffas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons straff reduceras.”1

526 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Abû Ya´qûb al-Hanafî berättade för oss, från Kathîr bin ´Abdillâh, från sin fader, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den här religionen började främmande och kommer att återvända som den började – Tûbâ till främlingarna!” Det sades: ”Vilka är främlingarna, Allâhs sändebud?” Han sade: ”De som återupplivar min Sunnah efter mig och lär människorna den.”2

527 – ´Abbâs bin al-Walîd berättade för oss: ´Abdul-Djabbâr bin Mudhâhir al-Djashmî berättade för oss: Ma´mar bin Râshid berättade för mig: Jag hörde Ibn Shihâb az-Zuhrî säga:

”Att lära ut Sunnah är bättre än att dyrka i 200 år.”

´Abbâs sade:

”Jag hörde Marwân fråga honom om denna hadîth varpå han sade så.”

528 – Muhammad bin Hafs al-Qattân berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade för oss: Jag hörde Mâlik bin Anas säga: ´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och makthavarna efter honom lade grunden till en väg. Den tillämpas när man bekräftar Allâhs skrift, fulländar lydnaden gentemot Honom och är stark i Allâhs religion. Den som praktiserar den är vägledd. Den som stödjer sig på den är stödd. Den som avviker från den och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Allâh gå dit han vill gå.”

1Muslim (1017).

2Muslim (145).