Bästa sidan om imamen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/201)

Det är bättre att stå till höger om imamen än till vänster om honom förutsatt att raden är lika lång, eller åtminstone nästan lika lång, på båda sidorna. Men om den högra sidan sträcker sig långt högerut till skillnad från den vänstra sidan, är den vänstra sidan bättre eftersom den befinner sig närmre imamen. Beviset för det är att enligt Sunnah ska två personer som ber med en imam stå till höger respektive vänster om honom. Om den högra sidan hade varit oinskränkt bättre, skulle båda två stått till höger om honom. Alltså är den korrekta åsikten i frågan, såsom Ibn Muflih nämner i ”al-Furû´” och som också förefaller vara Hanâbilahs åsikt, att raden till höger om imamen är bättre om den i stort sett är lika lång på båda sidorna om imamen, men om den högra sidan är långt längre än den vänstra, blir den vänstra bättre till följd av dess närhet till imamen. Dessutom är det orättvist att raden till höger om imamen är full medan raden till vänster om honom är tom. Lägg till det att hadithen, om än svag, säger:

Låt imamen stå i mitten och täta mellanrummen.”1

1Abû Dâwûd (681). Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (681).