Bästa böcker om kärlek till profeter

För kunskap om kärlek och dess nivåer till profeter, lärde och rättfärdiga människor bör man läsa Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs bok ”al-Furqân” och ash-Shawkânîs ”Qatr-ul-Walî”. Dessa två böcker är tillräckliga. Därtill skall man hänvisa till Tawhîd-böcker såsom:

1 – ad-Durr an-Nadhîd fî Ithbât-it-Tawhîd av ash-Shawkânî.

2 – Tathîr-ul-I´tiqâd.

3 – Tadjrîd-ut-Tawhîd al-Mufîd.

4 – Fath-ul-Madjîd fî Sharh Kitâb-it-Tawhîd.

5 – Qût-ul-Qulûb fî Tawhîd ´Allâm-il-Ghuyûb.

Den som vill fullända sin tro och kärlek skall läsa de böckerna och undvika allt som medför otro, avguderi och innovationer.