Bästa böcker om avhållsamhet och asketism

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (11/580)

De som har skrivit böcker om avhållsamhet och asketism tar upp sådant som har nämnts i ämnet. Till de bästa och unikaste böckerna i sakfrågan hör ´Abdullâh bin al-Mubâraks bok ”Kitâb-uz-Zuhd” som emellertid består av riktigt svaga hadîther. Detsamma gäller bland andra Hannâd bin as-Sarrîs och Asâd bin Mûsâs respektive ”Kitâb-uz-Zuhd”. Den bästa boken i ämnet är dock Imâm Ahmads ”az-Zuhd” som är uppbyggd på namn medan Ibn-ul-Mubâraks bok är uppbyggd på ämnen. Dessa böcker tar upp profeternas, följeslagarnas och de rättfärdigas avhållsamhet. Därtill är senare författare uppdelade i två läger. Ett läger behandlar både de tidigare och de senare generationernas avhållsamhet. Till dessa hör Abû Nu´ayms ”Hilyat-ul-Awliyâ’” och Abûl-Faradj bin al-Djawzîs ”Safwat-us-Safwah”. Ett annat läger behandlar bara de senare generationerna och utgår från det att namnet ”Sûfiyyah” uppstod. Till dessa hör Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamîs ”Tabaqât-us-Sûfiyyah” och hans vän Abûl-Qâsim al-Qushayrîs ”ar-Risâlah”.