Barnens lydnad till föräldrarna

Publicerad: 2010-02-13
Författare: Imâm Muhammad bin Yazîd bin Mâdjah (d. 272)
Källa: as-Sunan (3657-3663)
Förklaring: Imâm Abûl-Hasan al-Hanafî as-Sindî (d. 1138)
Källa: Sharh Sunan Ibn Mâdjah (4/183-184)

 

3657 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Sharîk bin ´Abdillâh berättade för oss, från Mansûr, från ´Abdullâh bin ´Alî, från Ibn Salâmah as-Sulamî som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Jag anbefaller personen sin moder. Jag anbefaller personen sin moder. Jag anbefaller personen sin moder. Jag anbefaller personen sin fader. Jag anbefaller personen sina förmyndare som kommer därnäst om de så skulle besvära honom.”1

FÖRKLARING

“… personen…” – Det vill säga samtliga personer, män som kvinnor.

“… sin moder…” – Det vill säga att ta väl hand om henne. Att modern nämns flera gånger tyder på vikten av henne och att hon skall behandlas bättre än fadern. Många människor ser ned på hennes rättighet jämfört med faderns. Vissa har sagt att hennes benämning har upprepats för att visa att hon skall behandlas tre gånger bättre än fadern. Ty hon upplever svårigheter med graviditeten, förlossningen och amningen. Därefter är hon även med fadern om  uppfostran.

3659 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Suhayl, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Ett barn kommer inte att ge sin faders rättighet tillbaka förutom om han finner honom förslavad, köper honom och frigör honom.”2

FÖRKLARING

“… och frigör honom.” – Det vill säga att hans köp av honom innebär faderns frigivning, inte att han skall behöva frige honom en andra gång efter att ha köpt honom. Häri finns också bevis för att slaven är som en död person eftersom hans frigivning innebär en återkomst till livet. På så sätt motsvarar barnets handling faderns handling då han var orsaken till barnets existens och liv.

3660 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: ´Abdus-Samad bin ´Abdil-Wârith berättade för oss, från Hammâd bin Salamah, från ´Âsim, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En man kommer att stiga i position i paradiset och säga: “Hur kommer detta sig?” Då sägs det: “För att ditt barn bad om förlåtelse för dig.”3

FÖRKLARING

“För att ditt barn bad om förlåtelse för dig.” – Sålunda skall barnet be om förlåtelse för sina föräldrar.

3661 – Hishâm bin ´Ammâr berättade för oss: Ismâ´îl bin ´Ayyâsh berättade för oss, från Bahîr bin Sa´îd, från Khâlid bin Ma´dân, från al-Miqdâm bin Ma´dî Karib som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh anbefaller er era mödrar. Allâh anbefaller er era mödrar. Allâh anbefaller er era mödrar. Allâh anbefaller er era fäder. Allâh anbefaller er era närmsta anhöriga och så vidare.”4

3663 – Muhammad bin as-Sabbâh berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från ´Atâ’, från Abû ´Abdir-Rahmân, från Abûd-Dardâ’ som hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

“Fadern är paradisets bästa dörr. Antingen förlorar du den dörren eller också slår du vakt om den.”5

FÖRKLARING

“Fadern är paradisets bästa dörr.” – Det vill säga anledningen till att barnet träder in i paradiset genom den bästa dörren.

“Antingen förlorar du…” – Detta betyder inte att man får göra som man vill. I stället är det ett fördömande av förlusten och en uppmaning till bevarandet.

1 Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3/213).

2 Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3/213).

3 Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3/214).

4 Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3/214).

5 Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3/214).