Barnens handlingar för döda föräldrar

484 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Beträffande din fader, så gagnas han av att du fastar och betalar välgörenhet för honom så länge han bekräftade Tawhîd.”

Rapporterad av Ahmad som sade: Hushaym berättade för oss: Hadjdjâdj underrättade oss: ´Amr bin Shu´ayb berättade för oss, från sin fader, från sin farfar som sade att:

”Under den hedniska tiden lade al-´Âs bin Wâ’il en ed att slakta hundra kameler. Hishâm bin al-´Âs slaktade femtio av dem. ´Amr frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det varvid han svarade: ”Beträffande din fader, så gagnas han av att du fastar och betalar välgörenhet för honom så länge han bekräftade Tawhîd.”

Berättarkedjan är autentisk och alla dess återberättare är pålitliga.

Hadîthen utgör ett klart bevis för att både fadern och modern belönas för sonens välgörenhet och fasta efter deras död förutsatt att de var muslimer. De belönas även om de inte har bett om det. Sonen tillhör ju föräldrarnas strävan och hamnar under Allâhs allmänna ord:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

”… eller att ingenting skall tillerkännas människan utom det som hon har eftersträvat.”1

Det finns ingen nytta att specificera denna generalisering med den omnämnda hadîthen och andra, vilket vissa har gjort.

Du skall veta att alla hadîther i ämnet berör enbart fadern eller modern. Att tillämpa dem på alla andra döda, vilket al-Madjd bin Taymiyyah gjorde i ”al-Muntaqâ”, är nämligen fel. Det påståendet är bredare än beviset. Det finns inget bevis för att de döda överlag gagnas av de levandes goda handlingar. Det enda undantaget är det som ash-Shawkânî nämnde i ”Nayl-ul-Awtâr”2 och jag i ”Ahkâm-ul-Djanâ’iz”. Till det undantaget hör åkallan för de döda. Den gagnar dem om Allâh (tabârak wa ta´âlâ) bönhör den. Kom ihåg detta så att du varken faller i underdrift eller överdrift.

Sammanfattningsvis kan sonen skänka välgörenhet, fasta, vallfärda, förrätta ´umrah och läsa Qur’ânen för sina föräldrar eftersom han hör till deras strävan. Han kan inte göra det för någon annan än dem bortsett från det som specificeras av ett bevis, vilket har antytts – och Allâh vet bättre.

153:39

24/78-80.