Bara så kan islam spridas och bevaras

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (2/318)

Ramadhân 1396 reste jag till Storbritannien. Det gladde mig att se Londons muslimer be fredags- och ´Îd-böner. Vissa bad fredagsbön i bostäder som de hade köpt eller hyrt och gjort dem till böneplatser vari de bad fem gånger om dagen och fredagsböner. Det var bra gjort av dem som hade bevarat denna väldiga dyrkelse. Sett till att de flesta av dem var Ahnâf, skulle de bett Dhuhr, inte fredagsbön, om de bara hade hållit fast vid sin rättsskola. Där och då övertygades jag ytterligare av att islam kan varken spridas eller bevaras om inte muslimerna underkastar sig Qur’ânen och Sunnah och följer Salaf, vilket fordrar att de lämnar fanatism till rättsskolor till förmån för islams flexibilitet. Det är islam i form av Qur’ânen och Sunnah som är lämplig alltid och överallt, inte fanatism till rättsskolor.