Bara rena får vidröra Qur’ânen

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/289)

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

”Som inga andra än de rena skall röra.”1

Tillsynes är versen dementerande i förbjudande syfte. De lärde säger att varken sexuellt orena, menstruerande kvinnor eller orena får bära eller vidröra Qur’ânen. Den åsikten delar ´Atâ’, Tâwûs, Sâlim, al-Qâsim och flesta lärde. Samma åsikt har Mâlik och ash-Shâfi´î.

al-Hakam, Hammâd och Abû Hanîfah sade:

”Den orene och sexuellt orene får bära den och vidröra den förutsatt att den är invirad.”

Den första åsikten delas som sagt av merparten Fuqahâ’. Abûl-Hasan as-Sarkhasî underrättade oss: Zâhir bin Muhammad underrättade oss: Abû Ishâq al-Hâshimî underrättade oss: Abû Mus´ab underrättade oss, från Mâlik, från ´Abdullâh bin Abî Bakr bin Muhammad bin ´Amr bin Hazm som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrev i sitt brev till ´Amr bin Hazm:

”Ingen annan än den rene skall röra vid Qur’ânen.”

Mushaf vill säga.

156:79