Bara Khawâridj och Mu´tazilah tycker annorlunda

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs söner och Hamad bin Nâsir

ad-Durar as-Saniyyah (1/194)

Fråga: Anser ni att monoteister inte förblir i helvetet?

Svar: Det vi dyrkar Allâh med och vill att våra muslimska bröder betror är att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) inte låter någon monoteist förbli i helvetet – en dogm som stöds av Qur’ânen, Sunnah och samfundets samstämmighet. Shaykh Abûl-´Abbâs Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Det rapporteras mångfaldiga hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att den som säger att det inte finns en sann gud utom Allâh och har ett korns vikt av tro ska lämna helvetet. I en annan formulering nämns en myras vikt. Hadîtherna är begränsade vid olika vikter, liksom hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som uppriktigt säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh…”

och:

Den som ärligt säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh…”

Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära, alltifrån Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, deras rättmätiga efterföljare och samfundets föregångare och imamer. Ingen annan än Khawâridj och Mu´tazilah tycker annorlunda. Enligt dem förblir stora syndare i Elden. De verser som de argumenterar med behöver dock ett ingående svar.