Bara ett kriterium för vad som är rätt och fel

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 36

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”1

Detta kriterium avgör huruvida en människa följer sanning eller osanning. Människan måste ha kunskap om sanningen, vara med de sanningsenliga och hålla fast i Allâhs rep. Hon måste rätta sig efter Qur’ânen och Sunnah. Det är kriteriet; Qur’ânen och Sunnah. Följeslagarna följde ingenting annat. Ta och jämför dig själv och alla sekter och individer ärligt med detta kriterium så kommer du att inse sanningen. Utan detta kriterium kommer du att förbli de lustfylldas leksak.

1Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).