Bara de tvistar om följeslagarnas förträfflighet

´Abdullâh bin Mas´ûd sade att följeslagarna var samfundets frommaste människor med den djupaste kunskapen och minsta tillgjordheten. Det är allomfattande ord i vilka han klargjorde deras fina avsikt och syfte med deras fromma hjärtan, fullkomliga och precisa kunskap och hur enkelt det var för dem utan att falla i tillgjordhet och att tala utan kunskap. Det är rena motsatsen till vad denne lögnare sade när han påstod att de flesta av dem hungrade efter det världsliga och att somliga var okunniga på grund av oförmåga eller försumlighet.

Det som ´Abdullâh sade är sant. De var sannerligen samfundets bästa, vilket har rapporterats mångfaldigt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem.”

De är det bästa samfundets bästa människor och vittnen mot människorna. Allâh vägledde dem till det som de andra var oense om. Allâh vägleder den Han vill till den Raka vägen. De tillhörde inte dem som har drabbats av vrede och följt sina lustar och inte heller de vilsna och okunniga, vilket dessa lögnare har sagt. De hade en fullkomlig kunskap och avsikt. Annars hade varken detta samfund varit det bästa samfundet eller följeslagarna samfundets bästa människor – och bådadera motstrider Qur’ânen och Sunnah.

Även det logiska perspektivet tyder på det. Den som funderar över Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund och sedan över judarnas, de kristnas, sabiernas, elddyrkarnas och avgudadyrkarnas tillstånd, inser hur detta samfund har överträffat de andra inom nyttig kunskap och goda handlingar.

Utmed Qur’ânen, Sunnah, samstämmigheten och forskningen är följeslagarna samfundets mest kompletta människor inom det. Därför finner du inte en individ från detta samfund utan att han erkänner att följeslagarna är förträffligare än honom och hans jämlikar. Tillika finner du att de enda som tvistar om det hör till de okunnigaste människorna som Râfidhah.