Bara Ahl-ul-Bid´a hatar dessa imamer

as-Sâbûnî dog i mitten av 500-talet. Även efter honom levde islams imamer och lärda som de lärda i Jerusalem (Maqâdisah), Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim, adh-Dhahabî, Ibn Kathîr och många andra som tjänade Sunnah och höjde dess fana. Efter dem kom Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) och hans elever. Den här gruppen kommer aldrig att upphöra enligt den trovärdige och betrodde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det kommer alltid att finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättad på sanningen. De skadas inte av dem som försakar dem eller motsätter sig dem till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer.”

Vad har en person för metodik om han hatar Ibn Taymiyyah och Ibn ´Abdil-Wahhâb (rahimahumâ Allâh)?

Vad har en person för metodik om han hatar Ibn Bâz, al-Albânî, Ibn ´Uthaymîn och deras jämlikar? Han tillhör tvivelsutan Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl. Du kan finna hur sekter låter bli att be om nåd för dem. De hatar dem och opponerar sig deras metodik. Deras destination är Ahl-ul-Bid´as destination.

Vi älskar dessa lärda för att de har bevarat och förkunnat Sunnah och trosläran. De har kämpat för det. Må Allâh benåda dem! Vi står på deras sida och vi älskar dem. Hat mot dem kännetecknar Ahl-ul-Bid´a. Detsamma gäller människorna efter dem som har deras metodik. Det är endast Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl som hatar dem.