Båda tillhör de renläriga kalifernas Sunnah

Fråga: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah.”1

Syftar de renläriga kalifernas Sunnah på det som de var enade om eller även individuella ställningstaganden?

Svar: Det som de var enade om och individuella ställningstaganden. Bådadera tillhör de renläriga kalifernas Sunnah.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).