Bad Ibn-ul-Muqri’ död profet om mat?

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Tadhkirat-ul-Huffâdh, sid. 974

Det har rapporterats1 från Abû Bakr bin Abî ´Alî (d. 419)2 att han sade:

”Ibn-ul-Muqri’ sade: ”Jag, at-Tabarânî och Abûsh-Shaykh var i Madînah. På grund av tidsbrist fortsatte vi fasta den dagen. När det var dags för kvällsmat gick jag till graven och sade: ”Hunger, Allâhs sändebud!” at-Tabarânî sade till mig: ”Sitt ned. Det blir antingen uppehälle eller också döden.” Jag och Abûsh-Shaykh reste oss upp. Utanför dörren stod en man från ´Alîs hus. Vi öppnade den och där stod han med två pojkar som höll i två fulla korgar. Han sade: ”Klagade ni på mig inför profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Jag drömde att han befallde mig att förse er med något.”

1´Allâmah Ahmad Shâkir (rahimahullâh) sade:

”Om man vet att hadîthen är svag eller saknar kunskap om dess autenticitet är det obligatoriskt att nämna den på ett defekt vis, såsom ’Det har rapporterats’ eller ’Vi har fått reda på’.” (al-Bâ´ith al-Hathîth, sid. 86)

2adh-Dhahabî (rahimahullâh) sade:

”Exempel på svag hadîth är Mu´dhal och innebär att minst två återberättare saknas i berättarkedjan.” (al-Mûqidhah, sid. 29)

as-Suyûtî (rahimahullâh) sade:

”Det vill säga förutsatt att minst två återberättare saknas efter varandra.” (Tadrîb-ur-Râwî (1/211))