az-Zamakhsharî är som al-Ghazâlî

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (10/579-560)

De lärde vet att az-Zamakhsharî är som al-Ghazâlî; de är opålitliga när det kommer till hadîther. Ty de är främmande i den kunskapen. Hur många svaga och påhittade hadîther finns inte i az-Zamakhsharîs Qur’ân-tolkning! Till följd därav citerade az-Zayla´î dess källor och dömde dess hadîther varefter Ibn Hadjar förkortade det arbetet med en bok vid namn ”al-Kâfî ash-Shâf fî Takhrîdji Ahâdîth-il-Kashshâf”.