Axel mot axel, knä mot knä, häl mot häl – så bads det på profetens tid

32 – Allahs sändebud sade:

Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.”

Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî Husayn bin al-Hârith: Jag hörde an-Nu´mân bin Bashîr säga:

Allahs sändebud vände sig om mot människorna och sade…” Där efter såg jag dem stå axel mot axel, knä mot knä, häl mot häl.”

Berättarkedjan är autentisk.

Denna hadîth har två viktiga kuriosum:

2 – Raderna skall rättas till såtillvida att axlarna och hälarna är intill varandra. Det var så följeslagarna gjorde när de blev befallda att rätta och jämna raderna. Således sade Hâfidh Ibn Hadjar efter att tagit upp Anas föregående tillägg:

Denna konkretion bevisar att handlingen praktiserades på profetens tid. Det klargör betydelsen av rätta och jämna rader.”

Dessvärre nonchaleras denna Sunnah av muslimerna. Nästan alla har rent av slarvat bort den och jag har bara sett Ahl-ul-Hadîth måna om den. Jag såg dem 1368 i Makkah, de månade om att praktisera såväl denna Sunnah som all annan Sunnah från den utvalde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Samma sak kan dock inte sägas om anhängarna till de fyra rättsskolorna, inte ens om Hanâbilah. De har glömt bort denna Sunnah och till och med gått i generationer i att lämna och ignorera den. Det är Sunnah att ett avstånd på fyra fingrar finns mellan två bedjare, menar flesta rättsskolor. Mer än så är föraktfullt, står det ingående i boken ”al-Fiqh ´alâl-Madhâhib al-Arba´ah” (1/207). Dock är det avståndet helt grundlöst i Sunnah. Det är bara en åsikt.