Avvikelsens innebörd

Jag har fått reda på att ´Abdur-Rahîm at-Tahhân är vältalig. Kanske säger han att al-Wâdi´î är en idiot. Det har de sagt för längesedan, det är inget jag bryr mig om. Jag har tänkt flera gånger om han dolde sin vidriga lära i Abhâ för att han var bland Tawhîds folk eller föll han i den när han kom till Qatar och blev lurad av sin postering. Jag brukar tänka på det utan att kunna dra en slutsats.

Vad beträffar betydelsen av ordet ”avvikelse”, så skall ni veta att at-Tahhân har inte kommit med något nytt. Abû Muhammad bin Hazm skrev ett kapitel i boken ”Ihkâm-ul-Ahkâm” vari han förklarade avvikelsens innebörd. Han sade att en avvikande person är han som går emot Qur’ânen och Sunnah. Den som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah är inte avvikande ehuru han skulle vara ensam.

Abû Muhammad bin Hazm har rätt. När ´Abdullâh bin al-Mubârak blev frågad om samlingen, al-Djamâ´ah, sade han:

”Abû Hamzah as-Sukkarî, al-Husayn bin Wâqid och Muhammad bin Thâbit.”

Tre personer. Avvikelse är alltså det som avviker från Qur’ânen och Sunnah.