Avser otro i framtiden

al-Mutawallî1 sade att om en muslim oskäligt kallar en annan för otrogen, hädar han. Ty han kallar islam för otro.

Att avse otro i framtiden är omedelbar otro. Att tveka huruvida det är otro eller inte är också omedelbar otro.

Att förknippa en framtida handling med otro är samma sak. Exempel på det är att en person säger:

Jag ska konvertera till judendomen eller kristendomen om jag förlorar min egendom eller mina barn.”

Han sade också att det är otro att behagas av otro. Till och med om en hedning som vill konvertera till islam ber honom lära honom trosbekännelsen och han inte lär honom den eller anvisar att inte konvertera till islam eller anvisar en muslim att avfalla – han är otrogen. Det gäller dock inte personen som ber Allâh beröva muslimens tro eller vägra hedningens islam. Det är inte otro eftersom det inte beror på tillfredsställelse med otro utan vilja till att personen får det svårt och straffas.

1adh-Dhahabî sade:

”´Allâmah och Shaykhen av Shâfi´iyyah Abû Sa´d ´Abdur-Rahmân bin Ma´mûn bin ´Alî an-Naysâbûrî al-Mutawallî.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (18/585)