Avlagda eder för att resa till gravar

Frågan är nämnd i Ismâ´îl bin Ishâqs ”al-Mabsût” och likaså dess liknande betydelse i ”al-Mudawwanah”, ”al-Djallâb” och andra böcker som har skrivits av Mâlikiyyah. Mâlik sade:

”Den som avlägger en ed för att komma till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské måste uppfylla den. Ty en sådan ed avläggs endast för bönens skull. Den som avlägger en ed för att komma till al-Madînah an-Nabawiyyah, skall även han uppfylla eden om avsikten med hans ed var att förrätta bönen i moskén. Och om han avsåg någonting annat, som att besöka gravplatsen al-Baqî´ eller martyrerna i Uhud, skall han inte uppfylla eden då det endast är föreskrivet att resa till de tre moskéerna.”

Jag känner inte till att någon av de muslimska imamerna har sagt något annat än det som Mâlik och andra säger här. Faktum är att deras ord tyder på att de håller med honom.

Shâfi´iyyah och Hanâbilah har nämnt två åsikter om att resa för att besöka gravar. En säger att det är förbjudet och en säger att det är tillåtet. Deras tidigare lärda och imamer sade att det är förbjudet. Detsamma säger Mâlikiyyah och andra. Meningsskiljaktigheten kom först till bland de senare. Detta beror på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det skall inte resas förutom till de tre moskéerna.”1

Denna formulering tyder på att det är förbjudet.

Vissa av dem sade att det inte alls tyder på att det är förbjudet och att hadîthen betyder att det inte är föreskrivet och att det varken är obligatoriskt eller rekommenderat. Istället är det tillåtet precis som affärsresor och liknande. Däremot bör man säga till dem att dessa resor inte är avsedda för dyrkan, utan endast för en världslig och tillåten välfärd. Så är inte fallet med resor till gravar vilkas avsikt är dyrkan som i sig antingen är obligatorisk eller också rekommenderad.

Om det då råder enighet om att det varken är obligatoriskt eller rekommenderat att resa till gravar, anses man vara en innovatör som har motsatt sig samstämmigheten om man reser till dem utav dyrkan. Det är inte tillåtet att dyrka på ett innoverat sätt. Den som gör det utav okunnighet är ursäktad. Men den som får reda på Sunnah får inte motstrida profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inte heller får han dyrka på ett sätt som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd.

1 al-Bukhârî (3/63) och Muslim (2/975).