Äventyrad handel

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 116

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd småstenshandel och äventyrad handel.”1

Denna hadîth utgör ett allmänt bevis mot all äventyrad handel. Äventyrad handel är en riskfylld och okänd sådan i den bemärkelse att köparen inte vet ifall han kommer att få erhålla varan som han betalar för eller inte. Exempel på en sådan handel är köp av en rymd slav, försvunnet stöldgods eller egendom lånad av fattiga människor. Allt sådant räknas till äventyrad handel.

Detsamma kan sägas om handel med varor som varierar mellan himmel och jord. Exempel på en sådan handel är att man på måfå säljer möbler i hemmet eller varor i affären utan att köparen har kunskap om dem.

Också småstenshandel är en typ av äventyrad handel. Småstenshandel går ut på att försäljaren säger: ”Kasta denna sten; vilken vara den än hamnar på får du för ett visst belopp” eller ”Kasta denna sten; du får köpa denna mark så långt stenen når för ett visst belopp”. Samma sak gäller köp av boskaps foster och dylikt, ty köpet är äventyrat. Till Lagstiftarens visdom hör att Han förbjuder denna sorts handel dels för att den är riskfylld, dels för att den orsakar fientlighet som kan sluta riktigt illa.

1Muslim (1513), at-Tirmidhî (1230), an-Nasâ’î (4518), Abû Dâwûd (3376), Ibn Mâdjah (2194) och Ahmad (7363).