Avbruten och återupptagen erinran

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

al-Adhkâr, sid. 46

14 – Avsnitt om fall då det är rekommenderat att avbryta erinran och sedermera återuppta den

Ett fall är att någon hälsar till en varpå man hälsar tillbka och sedan återupptar sin erinran.

Ett annat fall är att en person nyser varpå man ber Allâh benåda honom och sedan återupptar sin erinran.

Andra liknande fall är att man hör predikanten eller bönekallaren kalla till eller utropa bön; han upprepar hans fraser varefter han återupptar sin erinran.

Ytterligare fall är att man tvingas förbjuda orätt, påbjuda rätt eller svara på rådfrågning och sedermera återuppta sin erinran.

Detsamma gäller om man skulle bli överrumplas av sömn och dylikt – och Allâh vet bättre.