Att vara arab

Araberna är det bästa folkslaget. Det är något jag betror och dyrkar Allâh med ehuru jag själv är alban. Jag är trots allt muslim och lov ske Allâh. De arabiska dygder som jag har tagit upp hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Hållningen bevisas av flera relevanta hadîther däribland profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Allâh valde Ismâ´îls avkomma. Därefter valde Han Kinânah från Ismâ´îls avkomma. Därefter valde Han Quraysh från Kinânah. Därefter valde Han Banû Hâshim från Quraysh. Därefter valde Han mig från Banû Hâshim.”1

Det betyder dock inte att araben ska skryta över sin härkomst, ty det draget är typiskt för den hedniska tiden som vår arabiske profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd. Å andra sidan ska vi inte heller nonchalera anledningen till den arabiska härkomstens förträfflighet; deras intellekt, språk, moral och handlingar med vilka de har berättigats till att framföra det islamiska kallet till andra samfund. När en arab vet det och slår vakt om det, kan han bli som sina företrädare; en rättfärdig medlem som förkunnar islam. Annars har han ingenting med förträfflighet att göra. I så fall överträffas han av utlänningar med islamiska moraler. Ty sann dygd ligger egentligen i att rätta sig efter Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dogm och handling. Ju mer man gör det desto bättre är man. Förträfflighet uppnås via Qur’ânens och Sunnahs termer som islam, tro, fromhet, gudfruktighet, kunskap, god handling och riktighet – inte huruvida en människa är arab eller utlänning. Det sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimhaullâh) när han anvisade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som sinkas av sin handling kommer inte att påskyndas av sin härkomst.”2

Sålunda sade den arabiske poeten:

Även om vår härkomst är ädel

förlitar vi oss inte en enda dag på den

Vi bygger som våra förfäder byggde

och vi gör det de gjorde

Med andra ord beror arabernas dygd på deras drag. När de försvinner på grund av deras försumlighet mot islam försvinner likaså deras dygd varvid utlänningar som praktiserar islam blir bättre än de. Araben är trots allt enkom bättre än utlänningen till följd av gudfruktighet. Härmed klargörs villfarelsen i dem som propagerar arabism utan att besitta arabernas dygdiga drag. Faktum är att de är européer helt och fullt.

1Muslim (2276).

2Muslim.