Att människornas hjärtan ligger mellan Allâhs fingrar fordrar inte vidrörelse

Publicerad: 2008-11-25
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawâ´id al-Muthlâ, sid. 50-51

 

Det andra exemplet är hadîthen:

”Människornas hjärtan är sannerligen alla mellan två av den Nåderikes fingrar.”1

Hadîthen är autentisk. Den finns i ”Sahîh Muslim” under kapitlet ”al-Qadar” och rapporteras av ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs.

Salaf, Ahl-us-Sunnah, förstår denna hadîth bokstavligen. De säger att människornas hjärtan är mellan två av Allâhs (ta´âlâ) fingrar på ett verkligt sätt. Vi bekräftar dem på samma sätt som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade dem åt  Honom. Att människornas hjärtan ligger mellan två av Allâhs fingrar, fordrar inte att de rör vid dem så att man förstår att hadîthen består av panteism (Hulûl) och till följd därav kräver en misstolkning. Molnen ligger mellan himlen och jorden utan att röra vid någon av dem. Badr ligger mellan Makkah och al-Madînah trots att det är ett långt avstånd mellan dem.

Sålunda är människornas hjärtan mellan två av den Nåderikes fingrar på ett verkligt sätt och det fordrar varken vidrörelse eller panteism.

1 Muslim (2654), Ahmad (2/168), Ibn Hibbân (902) m fl.